<i> Steinerkoulu </i> <i> TAMMER </i><i> KÄYNNISTYY </i><i> ELOKUUSSA 2024 ?</i>
<i> Steinerkoulu </i> <i> TAMMER </i><i> KÄYNNISTYY </i><i> ELOKUUSSA 2024 ?</i>
  • © 2024 Tampereen seudun steinerkouluyhdistys ry 0

Steinerkoulu TAMMER KÄYNNISTYY ELOKUUSSA 2024 ?

Stacks Image 127
Tampereen seudun steinerkouluyhdistys
Stacks Image 16
Stacks Image 114

Varainkeräys koulun perustamiskuluihin

Rakennetaan yhdessä uusi steinerkoulu!

Keräystili: FI45 4726 0010 2004 62
Pienkeräysnumero: RA/2024/858

Pienkeräys yleishyödyllisen kouluyhdistyksen toimintaa varten.

Kerättävät varat käytetään koulun perustamiseen liittyviin kuluihin ja niillä katetaan ensisijaisesti ensimmäisestä opetusluvan hakemisesta (lukuvuosi 2023-2024) aiheutunut 3000 € hakemusmaksu sekä uudesta opetusluvan hakemisesta aiheutuva 3000 € hakemusmaksu (lukuvuosi 2024-2025).

Mikäli kerättävät varat eivät riitä hakemusmaksujen kattamiseen, niillä katetaan opetuslupaa koskevia hakemusmaksuja kertyneiden varojen määrään saakka ja mikäli varoja kertyy enemmän, ne käytetään muuhun koulun perustamiseen liittyviin kuluihin (opetusvälineisiin, markkinointiin ja mainontaan sekä tarvittaessa kolmanteen opetusluvan hakemiseen liittyvän hakemusmaksun kattamiseen).

  • Pienkeräyslupa on voimassa ajalle 17.05.2024 – 16.08.2024 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Tule mukaan ja lahjoita steinerkoulun tulevaisuudelle!

Tampereen seudun steinerkouluyhdistys ry

Valtioneuvosto hylkäsi opetuslupahakemuksen!

Päätösesityksessä 13.6.2024 ei otettu huomioon Tampereen seudun steinerkouluyhdistys ry:n esittämiä puoltavia perusteluja.

Yhdistyksen hallitus pohtii päätöksen vaikutuksia toimintaan ja mahdollisia uusia vaihtoehtoja opetuksen käynnistämiselle.


Valtioneuvoston hylkäävän päätöksen perusteena esitetään: "Alueella ei voida katsoa olevan perusopetuslain 7 §:n edellyttämää koulutustarvetta. Hakijalla ei voida katsoa olevan perusopetuslain 7 §:n edellyttämiä taloudellisia edellytyksiä järjestää perusopetuslaissa tarkoitettua opetusta."

Päätösesityksen perusteluissa vedotaan jälleen Tilastokeskuksen Väestöennusteeseen 2021, jota käytettiin hylkäyksen perusteena myös edellisellä hakukerralla. Tämän tilaston mukaan oppivelvollisuusikäisten lasten määrän ennustetaan laskevan Tampereella niin, että vuoden 2022 toteutunutta oppivelvollisten määrää ei vielä saavuteta vuoteen 2040 mennessä. Tilastokeskuksen ennusteessa ei ole pyritty arvioimaan taloudellisten, sosiaalipoliittisten, aluepoliittisten tms. tekijöiden vaikutusta väestönkehitykseen, mutta Tilastokeskuksen lukuihin vedotaan silti Suomen virallisena tilastona.

Päätösesityksessä ei otettu huomioon hakijan lähettämiä uusia tilastoja, kuten aluekehittämisen konsultti MDI:n tai Tampereen kaupunkiseudun tekemiä laskelmia.

MDI:n 13.9.2023 julkaiseman väestöennusteen 2022–2040 mukaan peruskoululaisten määrä Tampereella tulee kasvamaan 10,7 prosenttia. MDI:n tutkimuksen mukaan suurimmat kaupunkiseudut tulevat jatkamaan kasvuaan, ja kasvua vahvistaa lisääntyvä maahanmuutto. Samalla Suomen kuntien väestönkehitys jatkaa eriytymistään.

Tuoreessa Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman päivityksessä 2040+ todetaan, että kaupunkiseudun väkiluku 31.12.2022 on 409 342 asukasta. Seudun väkiluku kasvaa 480 000 asukkaaseen vuoteen 2040 mennessä kunnianhimoisten, mutta saavutettavissa olevien väestönmuutostekijöiden pohjalta.

Hylkäämisen toisena perusteena päätösesityksessä vedotaan siihen, ettei hakijalla myöskään ole sellaista omaa varallisuutta, jolla se voisi vastata perustettavan koulun edellyttämistä investoinneista tai muista yllättävistä taloudellisista haasteista esimerkiksi tilanteessa, jossa oppilasmäärä ei kehittyisikään odotetusti.
Mutta ei uusilta kouluilta yleensä tällaista edellytetäkään, koska Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on saatavissa rahoitus yksityisen opetuksen järjestäjän toiminnan aloittamiseen ja yllättävät tilanteet voidaan hoitaa vaikka talkoilla.

Opetuslupaa haettu syksylle 2024

Yhdistys on hakenut uudelleen opetuslupaa Valtioneuvostolta. Yksikään steinerkoulu ei ole Suomessa saanut opetuslupaa ensimmäisellä hakukierroksella.

Hakemuksessa tuotiin esille, kuinka Steinerkoulu Tammer vastaa kasvavan Länsi-Tampereen erityiseen koulutus- ja sivistystarpeeseen täydentämällä opetustarjontaa, lisäämällä opetuspaikkoja ja monipuolistamalla kasvatusopillisten vaihtoehtojen tarjontaa. Tampereen kaupunki tukee uutta steinerkouluhanketta.

Peruskoululaisten määrä kasvaa Tampereella 10,3 prosenttia

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI julkaisi 13.9.2023 uuden väestöennusteen, jossa se tarkastelee miltä Suomi näyttää tulevina vuosikymmeninä. Erityisen tarkastelun kohteena on laskeva syntyvyys ja sen seuraukset peruskoululaisten määrään tulevaisuudessa. MDI:n kuntakohtaisen ennusteen mukaan Tampere on poikkeus yleisessä kehityksessä, sillä vuosien 2022–2040 ennusteessa peruskoululaisten määrä kasvaa 10,3 prosenttia.

Strategisen neuvonnan konsulttiyhtiö T-Media julkaisi 29.3.2023 Kaupunkien Vetovoima & Pitovoima -tutkimuksen, jossa Tampere nousi kolmatta kertaa tutkimuksen vetovoimaisimmaksi kaupungiksi.

Tampereen läntinen kaupunkiseutu on keskeinen kasvun kohdentamisen alue. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa 2040+ näille merkittävän kasvun vyöhykkeille kohdennetaan 80 % väestönkasvusta.

Siksi on luontevaa todeta, että kasvava Länsi-Tampere suorastaan tarvitsee Steinerkoulu Tammerin!

Steinerkoulu Tammer aloittaa syksyllä 2024

Steinerkoulu Tammerin tavoitteena on aloittaa opetus elokuussa 2024. Koululla on opetussuunnitelma, opetustilat, henkilökunta ja laatusopimus.

Aloitusvuonna opetusta tarjotaan 1. ja 2. ja 3. vuosiluokan oppilaille.

Steinerkoulu Tammer oli valmis aloittamaan toimintansa jo elokuussa 2023, mutta Valtioneuvosto hylkäsi ensimmäisen opetuslupahakemuksen.

Hae oppilaspaikkaa!

Oppilaspaikkahaku on nyt avoinna. Ilmoita lapsesi Steinerkoulu Tammeriin 🌟

Voit myös tukea kouluhanketta liittymällä yhdistyksen jäseneksi 👍

Vaaditaanko lapsilta itseohjautuvuutta ja käsitteellisiä taitoja liian aikaisin?
Steinerpedagogiikka tunnistaa eri ikäisten lasten kehitysprofiilin ja pyrkii vastaamaan kulloisenkin ikäkauden mukaisiin tarpeisiin. Lue lisää alta.

Steinerkoulun yhteiskunnallinen tehtävä

Kasvatustieteen lisensiaatti Jorma Pärssinen toi koulun esittelytilaisuudessa 14.1.2023 esille, kuinka steinerpedagogiikka pyrkii vastaamaan aikamme haasteisiin. Steinerkoulun yhteiskunnallinen tehtävä on luoda edellytyksiä demokratian toimivuudelle ja kehittymiselle. Lasten kasvatuksessa mielikuvallinen opetus, sekä taiteet ja yleissivistävät aineet, kehittävät empatian kykyä, jota demokratia tarvitsee toimiakseen ja kehittyäkseen.
Stacks Image 219
Jorma Pärssinen kertoo mielikuvallisen opetuksen tärkeydestä.

Luodaan edellytyksiä demokratian toimivuudelle

Steinerkoulun ikäkausiopetukseen perustuvassa opetussuunnitelmassa tämä on rakennettu pedagogiikan sisään, niin että perusopetusikäisten oppilaiden kohdalla mielikuvalliseen ajatteluun vetoava opetus muodostaa opetuksen ja kasvatuksen perustan. Erityinen painoarvo mielikuvallisella opetuksella on ikävuosien 7–9 välillä, jolloin lapsi elää eräässä mielessä mielikuvallisen ajattelun kulta-aikaa.

Suomalaisen kasvatustieteilijä Juho Hollon mukaan mielikuvat muodostavat ihmisen koko tiedonelämän kivijalan: ”Niin hyvin mielikuvituksen kuin muunkin tiedollisen elämämme aineksen muodostavat yksinomaan mielikuvat.” Toinen klassikko J.V. Snellman totesi, että mielikuvallisen ajattelun kehitysvaihetta ei tulisi sivuuttaa lapsen kasvatuksessa.

Maamme koululaitoksessa on taipumuksena valuttaa myöhemmän ikäkauden asioita alaspäin nuoremmille ja nuoremmille ikäluokille. Yliopiston perusopintojen tasoisia opintokokonaisuuksia on siirtynyt lukioihin, ja tiiviin käsitteellinen tiedollinen opetus perusopetuksen luokille.

Steinerpedagogiikka puolestaan tunnistaa eri ikäisten lasten kehitysprofiilin ja pyrkii vastaamaan kulloisenkin kehitysprofiilin mukaisiin tarpeisiin. Näin ollen voidaan sanoa, että aikamme yhteiskunnallinen kysymys on pedagoginen kysymys.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Iltalehti 27.11.2022 – Miksi Suomen Pisa-tulokset romahtivat? Tutkimusjohtaja listaa 10 syytä.
Ilta-Sanomat 18.1.2023 – Suomen kouluja jäytää hälyttävä trendi, varoittaa emerita­professori.

Opetustilat vuokrattu Epilästä

Steinerkoulu TAMMER pyrki avaamaan ovensa Epilässä elokuussa 2023 ensimmäisen ja toisen luokalla oppilaille. Yhdistys on vuokrannut Tampereen seurakuntayhtymältä Epilän toimintakeskuksen tilat, jotka riittävät kasvavan koulun tarpeisiin ensimmäiset 3–5 vuotta. Sinä aikana koulu hankkii uudet tilat Länsi-Tampereelta. Puiston keskellä olevassa rakennuksessa on kaikkiaan kuusi luokkahuonetta, suuri aidattu viherpiha, keittiö, sekä paljon muita tiloja.

Kuvassa näkyvät koulun toimitilat ovat osoitteessa Suurmäenkatu 5, Tampere.
Stacks Image 199

Opetuslupahakemus hylättiin

Tampereen seudun steinerkouluyhdistys ry haki syksyllä 2022 valtioneuvostolta Steinerkoulu Tammerille opetuslupaa erityiseen kasvatusopilliseen järjes­telmään eli steinerpedagogiikkaan perustuvan erityisen koulutustehtävän toteuttamiseen, järjestääkseen suomenkielistä steinerpedagogista perusopetusta vuosiluokille 1–9 Tampereella.

Uusi steinerkoulu on viimeksi perustettu Suomeen vuonna 2005 Porvooseen.

Valtioneuvosto teki 16.3.2023 hylkäävän päätöksen opetuslupahakemuksesta. Perusteluna esitettiin, että Tilastokeskuksen Väestötieto-2021 tilaston mukaan oppivelvollisuusikäisten määrän ennustetaan laskevan Tampereella vuoden 2024 jälkeen ja sen johdosta ei ole koulutustarvetta.

Tampereen kaupunki puoltaa lupahakemusta

"Alueellisen koulutus- ja sivistystarpeen perusteella uuden steinerkoulun tulo Länsi-Tampereelle on myönteinen asia Tampereelle ja kaupunkiseudun koulutuspalveluiden kehittymiselle. Tampereen seudulla on tällä hetkellä yksi steinerkoulu, joka sijaitsee Itä-Tampereella. Opetusluvan myöntäminen toiselle steinerkoululle palvelee kasvavan Tampereen kaupunkiseudun eri alueita kattavasti."
– toteaa Sivistys- ja kulttuurilautakunnan apulaispormestari Matti Helimo 30.9.2022 antamassaan lausunnossa.

Steinerkoulu TAMMER sitoutuu laatuun

Yhdistys on tehnyt Wege zur Qualität -säätiön kanssa yhteistyösopimuksen Polkuja laatuun -menetel­män käyttämisestä Steinerkoulu Tammerissa. Polkuja laatuun on sveitsiläi­sen Wege zur Qualität -säätiön hallinnoima laatumenetelmä, joka on kehitetty erityisesti steinerpedagogisille organisaatioille, joissa ihminen on tehtäväkentän ytimessä. Säädösten ja standardisoinnin sijaan Polkuja laatuun -menetelmä keskittyy yhteisön luovien voimien ja prosessien kehittämiseen ja vahvistamiseen.

Miksi Steinerkoulu TAMMER?!

Jokainen steinerkoulu rakentaa itsenäistä tulkintaa steinerkoulun tehtävästä ja tavasta toteuttaa sen tavoitteita. Niin myös Tampereen uusi steinerkoulu. Se sitoutuu tarjoamaan tamperelaisille laadukkaan, ajassa elävän ja ajanmukaisen sekä tutkimustietoon perustuvan steinerpedagogisen koulutuspalvelun.

Tampereen seutu on kehittynyt maan toiseksi suurimmaksi kaupunkiseuduksi. Väkiluku kasvaa 4000 asukkaalla vuodessa ja on jo ylittänyt 400 000. Asukasmäärältään kolme kertaa suuremmalla pääkaupunkiseudulla on viisi steinerkoulua. Tampereen seudulla niitä on vain yksi.
 
Niinpä me uskomme, että maan toiseksi suurimmassa kasvukeskuksessa on nyt tarvetta toiselle steinerkoululle. Toisen koulun myötä steinerpedagogiikan saatavuus ja koulun tavoitettavuus Tampereen seudulla paranevat.

Koulun tavoitteet

Steinerkoulut on yleensä perustettu yksityisten ihmisten toimesta. Tämänkin yhdistyksen takana on joukko steinerpedagogiikasta kiinnostuneita vanhempia sekä kokeneita pedagogeja, jotka näkivät tarpeen uudelle steinerkoululle. Tampereen seudun steinerkouluyhdistys perustettiin 1.12.2021. Koulun perustamisella halutaan edistää mm. seuraavia steinerpedagogisen kasvatuksen tavoitteita:

  • Lapsen aito, yksilöllinen kohtaaminen ja näkeminen 
  • Lapsilähtöinen kasvatus 
  • Yhteisöllinen toimintakulttuuri 
  • Opettajien ja huoltajien välinen kasvatuskumppanuus 
  • Ajassa elävä steinerpedagoginen, yleissivistävä koulutus 
  • Steinerpedagogiikan tutkimuspohjainen kehittäminen 
  • Kolmijäsenteisen hallintomallin tutkimuspohjainen kehittäminen ja toteuttaminen 

Steinerpedagogiikka

Steinerpedagogiikka ei ole kokoelma valmiita ja kiinteitä metodisia ohjeita, jotka opettajan olisi omaksuttava. Se perustuu tiettyyn ihmistieteelliseen lähestymistapaan, tapaan havainnoida, käsitteistää ja ymmärtää ihmistä ja lapsen kehitystä.
Reijo Wilenius
Professori Reijo Wileniuksen näkemys korostaa steinerpedagogiikan tutkimuksellista luonnetta, joka on myös Tampereen uuden steinerkoulun tavoitteena.

Steinerpedagogiikka perustuu antroposofisen hengentieteen kehittäjänä tunnetun filosofian tohtori
Rudolf Steinerin (1861–1925) ihmisopillisiin tutkimuksiin, joita voidaan pitää fenomenologisena psykologiana tai filosofisena psykologiana, jota Suomessa edustaa J.V. Snellmanin ajattelu.

Steinerin ihmisopillisten tutkimusten pohjalta on kehitetty steinerkoulun keskeiset erityis- ja tunnuspiirteet: 12-vuotinen yhtenäiskoulukonsepti, lapsen ikäkautisen kehityksen mukaan etenevä opetussuunnitelma, opetuksen eheyttäminen ja monialainen oppiminen, samoin kuin moderni horisontaalinen hallinto sekä vanhempien ja opettajien aitoon kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö. Steinerkoulun tavoitteena on kehittää opetus ja kasvatus taiteeksi, jonka tarkoitus on tukea lapsen tasapainoista ja monipuolista sivistys-, sosialisaatio- ja yksilökehitystä. Rudolf Steiner kiteyttää sen seuraavasti:
Steinerkasvatus ei ole pedagoginen järjestelmä vaan luovaa toimintaa – taidetta, jonka tehtävänä on herättää ihmisessä se, mitä hän todella on.
Rudolf Steiner

Tilaa uutiskirje!

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti Tampereen seudun steinerkouluyhdistys ry:n ylläpitämässä palvelussa. Uutiskirjerekisteri sijaitsee MailChimp-uutiskirjepalvelussa Yhdysvalloissa. MailChimp on sitoutunut noudattamaan viimeisimpiä EU:n tietosuoja-asetuksen ehtoja mahdollisissa GDPR:n alaisien henkilötietojen siirrossa Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Stacks Image 196
Credits: Banner video by Abraham Braun on Pexels, background sky by Skitterphoto on Pexels, staircase photo by Jimmy Chan on Pexels, "Mielikuvallinen opetus" video by Kampus Production on Pexels, "Tulevaisuuden maailman rakentajia" video by cottonbro studio on Pexels, "Ilo oppia" video by Olia Danilevich on Pexels and "Itsenäinen ajattelu" video by Kelly on Pexels.

Hae oppilaspaikkaa!