<i> Steinerkoulu </i> <i> TAMMERIN </i><i> käynnistyminen </i><i> viivästyy </i>
<i> Steinerkoulu </i> <i> TAMMERIN </i><i> käynnistyminen </i><i> viivästyy </i>
  • © 2023 Tampereen seudun steinerkouluyhdistys ry 0

Steinerkoulu TAMMERIN käynnistyminen viivästyy

Stacks Image 127
Tampereen seudun steinerkouluyhdistys
Stacks Image 16
Stacks Image 114

Keskustelutilaisuun jatkonäkymistä 6.6.2023 klo 18:00

Yhdistyksen hallitus kutsuu nyt koko Steinerkoulu Tammerista kiinnostuneen yhteisön keskustelemaan jatkonäkymistä, joita yhdistyksen hallitus on miettinyt.

Mahdollisuuksia ovat esim. opetusluvan hakeminen syksylle 2024, steinerpäiväkodin käynnistäminen Epilässä sekä erilaiset yhteistyömuodot steinerkoulun toiminnan mahdollistamiseksi Länsi-Tampereella.

Tilaisuus Epilän toimintakeskuksessa, Suurmäenkatu 5, Tampere


TERVETULOA!

Koulun käynnistämiseksi on tehty paljon!

Steinerkoulu Tammer olisi ollut valmis aloittamaan toimintansa elokuussa 2023, mutta Valtioneuvosto hylkäsi opetuslupahakemuksen.
Koululle on vuokrattu opetustilat, laadittu opetussuunnitelma ja neuvoteltu laatusopimus. Aloitusvuonna opetusta voitaisiin tarjota 1. ja 2. tai jopa 3. luokan oppilaille.

Vaaditaanko lapsilta itseohjautuvuutta ja käsitteellisiä taitoja liian aikaisin?
Steinerpedagogiikka tunnistaa eri ikäisten lasten kehitysprofiilin ja pyrkii vastaamaan kulloisenkin ikäkauden mukaisiin tarpeisiin. Lue lisää alta.

Steinerkoulun yhteiskunnallinen tehtävä

Kasvatustieteen lisensiaatti Jorma Pärssinen toi koulun esittelytilaisuudessa 14.1.2023 esille, kuinka steinerpedagogiikka pyrkii vastaamaan aikamme haasteisiin. Steinerkoulun yhteiskunnallinen tehtävä on luoda edellytyksiä demokratian toimivuudelle ja kehittymiselle. Lasten kasvatuksessa mielikuvallinen opetus, sekä taiteet ja yleissivistävät aineet, kehittävät empatian kykyä, jota demokratia tarvitsee toimiakseen ja kehittyäkseen.
Stacks Image 219
Jorma Pärssinen kertoo mielikuvallisen opetuksen tärkeydestä.

Luodaan edellytyksiä demokratian toimivuudelle

Steinerkoulun ikäkausiopetukseen perustuvassa opetussuunnitelmassa tämä on rakennettu pedagogiikan sisään, niin että perusopetusikäisten oppilaiden kohdalla mielikuvalliseen ajatteluun vetoava opetus muodostaa opetuksen ja kasvatuksen perustan. Erityinen painoarvo mielikuvallisella opetuksella on ikävuosien 7–9 välillä, jolloin lapsi elää eräässä mielessä mielikuvallisen ajattelun kulta-aikaa.

Suomalaisen kasvatustieteilijä Juho Hollon mukaan mielikuvat muodostavat ihmisen koko tiedonelämän kivijalan: ”Niin hyvin mielikuvituksen kuin muunkin tiedollisen elämämme aineksen muodostavat yksinomaan mielikuvat.” Toinen klassikko J.V. Snellman totesi, että mielikuvallisen ajattelun kehitysvaihetta ei tulisi sivuuttaa lapsen kasvatuksessa.

Maamme koululaitoksessa on taipumuksena valuttaa myöhemmän ikäkauden asioita alaspäin nuoremmille ja nuoremmille ikäluokille. Yliopiston perusopintojen tasoisia opintokokonaisuuksia on siirtynyt lukioihin, ja tiiviin käsitteellinen tiedollinen opetus perusopetuksen luokille.

Steinerpedagogiikka puolestaan tunnistaa eri ikäisten lasten kehitysprofiilin ja pyrkii vastaamaan kulloisenkin kehitysprofiilin mukaisiin tarpeisiin. Näin ollen voidaan sanoa, että aikamme yhteiskunnallinen kysymys on pedagoginen kysymys.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia

Iltalehti 27.11.2022 – Miksi Suomen Pisa-tulokset romahtivat? Tutkimusjohtaja listaa 10 syytä.
Ilta-Sanomat 18.1.2023 – Suomen kouluja jäytää hälyttävä trendi, varoittaa emerita­professori.

Opetustilat vuokrattu Epilästä

Steinerkoulu TAMMER pyrki avaamaan ovensa Epilässä elokuussa 2023 ensimmäisen ja toisen luokalla oppilaille. Yhdistys on vuokrannut Tampereen seurakuntayhtymältä Epilän toimintakeskuksen tilat, jotka riittävät kasvavan koulun tarpeisiin ensimmäiset 3–5 vuotta. Sinä aikana koulu hankkii uudet tilat Länsi-Tampereelta. Puiston keskellä olevassa rakennuksessa on kaikkiaan kuusi luokkahuonetta, suuri aidattu viherpiha, keittiö, sekä paljon muita tiloja.

Kuvassa näkyvät koulun toimitilat ovat osoitteessa Suurmäenkatu 5, Tampere.
Stacks Image 199

Opetuslupahakemus hylättiin

Tampereen seudun steinerkouluyhdistys ry haki valtioneuvostolta Steinerkoulu Tammerille opetuslupaa erityiseen kasvatusopilliseen järjes­telmään eli steinerpedagogiikkaan perustuvan erityisen koulutustehtävän toteuttamiseen, järjestääkseen suomenkielistä steinerpedagogista perusopetusta vuosiluokille 1–9 Tampereella.

Uusi steinerkoulu on viimeksi perustettu Suomeen vuonna 2005 Porvooseen.

Valtioneuvosto teki 16.3.2023 hylkäävän päätöksen opetuslupahakemuksesta. Perusteluna esitettiin, että Tilastokeskuksen Väestötieto-2021 tilaston mukaan oppivelvollisuusikäisten määrän ennustetaan laskevan Tampereella vuoden 2024 jälkeen ja sen johdosta ei ole koulutustarvetta.

Tampereen kaupunki puoltaa lupahakemusta

"Alueellisen koulutus- ja sivistystarpeen perusteella uuden steinerkoulun tulo Länsi-Tampereelle on myönteinen asia Tampereelle ja kaupunkiseudun koulutuspalveluiden kehittymiselle. Tampereen seudulla on tällä hetkellä yksi steinerkoulu, joka sijaitsee Itä-Tampereella. Opetusluvan myöntäminen toiselle steinerkoululle palvelee kasvavan Tampereen kaupunkiseudun eri alueita kattavasti."
– toteaa Sivistys- ja kulttuurilautakunnan apulaispormestari Matti Helimo 30.9.2022 antamassaan lausunnossa.

Steinerkoulu TAMMER sitoutuu laatuun

Yhdistys on tehnyt Wege zur Qualität -säätiön kanssa yhteistyösopimuksen Polkuja laatuun -menetel­män käyttämisestä Steinerkoulu Tammerissa. Polkuja laatuun on sveitsiläi­sen Wege zur Qualität -säätiön hallinnoima laatumenetelmä, joka on kehitetty erityisesti steinerpedagogisille organisaatioille, joissa ihminen on tehtäväkentän ytimessä. Säädösten ja standardisoinnin sijaan Polkuja laatuun -menetelmä keskittyy yhteisön luovien voimien ja prosessien kehittämiseen ja vahvistamiseen.

Miksi Steinerkoulu TAMMER?!

Jokainen steinerkoulu rakentaa itsenäistä tulkintaa steinerkoulun tehtävästä ja tavasta toteuttaa sen tavoitteita. Niin myös Tampereen uusi steinerkoulu. Se sitoutuu tarjoamaan tamperelaisille laadukkaan, ajassa elävän ja ajanmukaisen sekä tutkimustietoon perustuvan steinerpedagogisen koulutuspalvelun.

Tampereen seutu on kehittynyt maan toiseksi suurimmaksi kaupunkiseuduksi. Väkiluku kasvaa 4000 asukkaalla vuodessa ja on jo ylittänyt 400 000. Asukasmäärältään kolme kertaa suuremmalla pääkaupunkiseudulla on viisi steinerkoulua. Tampereen seudulla niitä on vain yksi.
 
Niinpä me uskomme, että maan toiseksi suurimmassa kasvukeskuksessa on nyt tarvetta toiselle steinerkoululle. Toisen koulun myötä steinerpedagogiikan saatavuus ja koulun tavoitettavuus Tampereen seudulla paranevat.

Koulun tavoitteet

Steinerkoulut on yleensä perustettu yksityisten ihmisten toimesta. Tämänkin yhdistyksen takana on joukko steinerpedagogiikasta kiinnostuneita vanhempia sekä kokeneita pedagogeja, jotka näkivät tarpeen uudelle steinerkoululle. Tampereen seudun steinerkouluyhdistys perustettiin 1.12.2021. Koulun perustamisella halutaan edistää mm. seuraavia steinerpedagogisen kasvatuksen tavoitteita:

  • Lapsen aito, yksilöllinen kohtaaminen ja näkeminen 
  • Lapsilähtöinen kasvatus 
  • Yhteisöllinen toimintakulttuuri 
  • Opettajien ja huoltajien välinen kasvatuskumppanuus 
  • Ajassa elävä steinerpedagoginen, yleissivistävä koulutus 
  • Steinerpedagogiikan tutkimuspohjainen kehittäminen 
  • Kolmijäsenteisen hallintomallin tutkimuspohjainen kehittäminen ja toteuttaminen 

Steinerpedagogiikka

Steinerpedagogiikka ei ole kokoelma valmiita ja kiinteitä metodisia ohjeita, jotka opettajan olisi omaksuttava. Se perustuu tiettyyn ihmistieteelliseen lähestymistapaan, tapaan havainnoida, käsitteistää ja ymmärtää ihmistä ja lapsen kehitystä.
Reijo Wilenius
Professori Reijo Wileniuksen näkemys korostaa steinerpedagogiikan tutkimuksellista luonnetta, joka on myös Tampereen uuden steinerkoulun tavoitteena.

Steinerpedagogiikka perustuu antroposofisen hengentieteen kehittäjänä tunnetun filosofian tohtori
Rudolf Steinerin (1861–1925) ihmisopillisiin tutkimuksiin, joita voidaan pitää fenomenologisena psykologiana tai filosofisena psykologiana, jota Suomessa edustaa J.V. Snellmanin ajattelu.

Steinerin ihmisopillisten tutkimusten pohjalta on kehitetty steinerkoulun keskeiset erityis- ja tunnuspiirteet: 12-vuotinen yhtenäiskoulukonsepti, lapsen ikäkautisen kehityksen mukaan etenevä opetussuunnitelma, opetuksen eheyttäminen ja monialainen oppiminen, samoin kuin moderni horisontaalinen hallinto sekä vanhempien ja opettajien aitoon kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö. Steinerkoulun tavoitteena on kehittää opetus ja kasvatus taiteeksi, jonka tarkoitus on tukea lapsen tasapainoista ja monipuolista sivistys-, sosialisaatio- ja yksilökehitystä. Rudolf Steiner kiteyttää sen seuraavasti:
Steinerkasvatus ei ole pedagoginen järjestelmä vaan luovaa toimintaa – taidetta, jonka tehtävänä on herättää ihmisessä se, mitä hän todella on.
Rudolf Steiner

Tilaa uutiskirje!

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti Tampereen seudun steinerkouluyhdistys ry:n ylläpitämässä palvelussa. Uutiskirjerekisteri sijaitsee MailChimp-uutiskirjepalvelussa Yhdysvalloissa. MailChimp on sitoutunut noudattamaan viimeisimpiä EU:n tietosuoja-asetuksen ehtoja mahdollisissa GDPR:n alaisien henkilötietojen siirrossa Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Stacks Image 196
Credits: Banner video by Abraham Braun on Pexels, background sky by Skitterphoto on Pexels, staircase photo by Jimmy Chan on Pexels, "Mielikuvallinen opetus" video by Kampus Production on Pexels, "Tulevaisuuden maailman rakentajia" video by cottonbro studio on Pexels, "Ilo oppia" video by Olia Danilevich on Pexels and "Itsenäinen ajattelu" video by Kelly on Pexels.

Hae oppilaspaikkaa!